El distintiu d’inspecció tècnica periòdica o adhesiu ITV es concedeix, tal com indica l’art. 11 del R.D. 224/2008, de 15 de febrer, sobre normes generals dinstal·lació i funcionament de les estacions dinspecció tècnica de vehicles; els vehicles que han superat la inspecció amb un resultat favorable.

Aquesta acreditació és obligatori exhibir-la al vehicle inspeccionat. En el cas dels vehicles que disposin de parabrises, ha d’anar situada a l’angle superior dret del parabrises des del punt de vista del conductor per la part interior. Per a la resta de vehicles, aquesta acreditació s’ubicarà en un lloc ben visible.