Preguntes freqüents2021-11-17T15:21:26+00:00

PREGUNTES FREQÜENTS

Què és la ITV?2021-11-17T16:25:49+00:00

El creixement constant de la motorització i l’augment permanent del parc de vehicles i del nombre d’accidents de trànsit va portar l’Administració a prendre una sèrie de mesures encaminades a elevar el nivell de seguretat a la circulació viària ia disminuir, tant com sigui possible, la taxa d’accidents que se’n deriva.

Un dels factors que incidien d’una forma decisiva sobre els dos fenòmens, és l’estat del vehicle, derivat de la seva utilització, amb els desajustos i els deterioraments relacionats amb l’envelliment i el desgast dels seus mecanismes principals. La vida mitjana dels vehicles era llarga i calia buscar la manera de garantir uns nivells mínims de seguretat dels vehicles que circulaven.

Per tot això, l‟Administració es va plantejar la necessitat de reconèixer l‟estat dels vehicles i el seu progressiu deteriorament per envelliment, a través d‟un programa d‟inspeccions tècniques de vehicles, per posteriorment exigir la correcció dels defectes trobats en la inspecció.

Podem definir la inspecció tècnica de vehicles com el sistema de control efectuat per l’Administració o els seus agents, sobre les condicions tècniques de tots els vehicles matriculats a Espanya.

En el moment actual, a més, ha sorgit una altra parcel·la des de la qual la inspecció tècnica de vehicles adquireix una rellevància especial. Es tracta de la preocupació ecològica i mediambiental que ha portat les diferents administracions als països desenvolupats, a cercar mètodes per minimitzar l’impacte mediambiental dels mitjans de transport. La inspecció tècnica servirà així, també, per controlar les emissions contaminants originades pels vehicles de motor.

Les inspeccions tècniques s’efectuen en unes instal·lacions específiques anomenades Estacions d’ITV. Segons l’art. 1 del RD 224/2008, es tracta de “les instal·lacions que tenen per objecte l’execució material de les inspeccions tècniques que, d’acord amb el Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, i altres normes aplicables, s’han de fer als vehicles i els seus components o accessoris, i que estiguin habilitades per l’òrgan competent de la comunitat autònoma del territori on estiguin radicades, o on la comunitat autònoma executi directament el servei d’inspecció”.

Com es qualifiquen els defectes i quin seria el resultat d‟una inspecció2021-11-17T16:25:52+00:00

D’acord amb el que disposa el Reial decret 224/2008, els defectes es classifiquen en:

DL: Defectes Lleus.

DG: Defectes Greus.

DMG: Defectes molt greus.

Defectes Lleus (DL):

Defectes que no tenen un efecte significatiu en la seguretat del vehicle o protecció del medi ambient i amb què el vehicle pot circular temporalment. La inspecció es catalogaria com a Favorable.

S’han de reparar com més aviat millor. No exigeixen una nova inspecció per comprovar que han solucionat, llevat que el vehicle hagi de tornar a ser inspeccionat per haver estat qualificada la inspecció com a desfavorable o negativa.

Defectes Greus (DG):

Defectes que disminueixen les condicions de seguretat del vehicle, posant en risc altres usuaris de les vies públiques o la protecció del medi ambient.

Inhabiliten el vehicle per circular per les vies públiques excepte per al seu trasllat al taller, o si escau, per a la regularització de la seva situació i tornada a la ITV per a nova inspecció. La inspecció tècnica serà qualificada com a desfavorable.

Defectes Molt Greus (DMG):

Defectes que constitueixen un risc directe i immediat per a la seguretat viària.

Inhabiliten el vehicle per circular per les vies públiques i haurà de ser traslladat des de l’estació fins a la destinació per mitjans aliens al mateix vehicle. La inspecció tècnica serà qualificada com a negativa.

Com he d’actuar davant d’una inspecció desfavorable o negativa2021-11-17T16:25:56+00:00

Si la inspecció ha estat catalogada com a Desfavorable, el vehicle es troba inhabilitat per circular per les vies públiques excepte per al seu trasllat al taller, o si escau, per a la regularització de la seva situació i tornada a l’estació ITV.

Disposa d’un termini no superior a dos mesos per esmenar les deficiències i tornar-ne a verificar. Si transcorreguts aquests dos mesos des de la inspecció el vehicle continua estant catalogat com a desfavorable, la ITV proposarà a la Direcció General de Trànsit la baixa d’ofici del vehicle perquè considera que no és apte per a la circulació.

Si la inspecció ha estat catalogada com a Negativa, el vehicle es troba inhabilitat per circular per les vies públiques i ha de ser traslladat per mitjans aliens al mateix vehicle al taller, o si escau, per a la regularització de la seva situació i tornada a l’estació ITV.

Disposa d’un termini no superior a dos mesos per esmenar les deficiències i tornar-ne a verificar. Si transcorreguts aquests dos mesos des de la inspecció el vehicle continua estant catalogat com a negativa, la ITV proposarà a la Direcció General de Trànsit la baixa d’ofici del vehicle perquè considera que no és apte per a la circulació.

He de posar l’adhesiu que m’han lliurat al parabrisa després de la inspecció?2021-11-17T16:25:59+00:00

El distintiu d’inspecció tècnica periòdica o adhesiu ITV es concedeix, tal com indica l’art. 11 del R.D. 224/2008, de 15 de febrer, sobre normes generals dinstal·lació i funcionament de les estacions dinspecció tècnica de vehicles; els vehicles que han superat la inspecció amb un resultat favorable.

Aquesta acreditació és obligatori exhibir-la al vehicle inspeccionat. En el cas dels vehicles que disposin de parabrises, ha d’anar situada a l’angle superior dret del parabrises des del punt de vista del conductor per la part interior. Per a la resta de vehicles, aquesta acreditació s’ubicarà en un lloc ben visible.

Puc passar una segona inspecció en una estació diferent on vaig passar la primera?2021-11-17T16:26:02+00:00

Com a norma general és convenient que realitzeu la segona inspecció on va passar la primera, encara que si per raons lògiques (desplaçament, nou propietari, …) voleu realitzar la segona inspecció en una estació diferent també és possible realitzar-la.

Guanya temps!

Go to Top